• Blouse ¥5,900+tax  BUY
 • Pants ¥4,500+tax  BUY
 • Blouse ¥5,900+tax  BUY
 • Pants ¥8,900+tax  BUY
 • Shoes(Pinkname) ¥8,500+tax  BUY
 • Tops ¥5,800+tax  BUY
 • Skirt ¥6,500+tax  BUY
 • Shoes(Pinkname) ¥8,500+tax  BUY
 • Blouse ¥5,500+tax  BUY
 • Pants ¥7,500+tax  BUY
 • Shoes ¥8,500+tax  BUY
 • Blouse ¥5,900+tax  BUY
 • Onepiece ¥8,500+tax  BUY
 • Shoes(Emma) ¥11,00+tax
 • Pants ¥7,900+tax  BUY
 • Onepiece ¥9,500+tax  BUY
 • Shoes ¥9,500+tax  BUY
 • Blouse ¥5,900+tax  BUY
 • Pants ¥6,500+tax  BUY
 • Tops(Holidayline) ¥3,800+tax  BUY
 • Skirt ¥6,900+tax  BUY
 • Tops ¥4,900+tax  BUY
 • Skirt ¥5,900+tax  BUY
 • Tops ¥5,900+tax  BUY
 • Outer ¥7,900+tax  BUY
 • Skirt ¥5,900+tax  BUY
 • Shoes(Pinkname) ¥8,500+tax  BUY
 • Styring : Hitomi Hirano
 • Photography : Kiichiro
 • Hair & Make-up : Mirai Matsuda
 • Model : Serena Motola
 • Design : Yuta Sekiyama (LAFH)